Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://edlesz.com/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

§ 1 Administrator danych

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych jest EDLESZ MICHAŁ ZNÓJ z siedzibą przy Chemiczna 8b, 20-329 Lublin NIP: 7123154678 REGON: 365062410 

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na potrzeby formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. realizacji świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Podczas wypełnienia formularza kontaktowego wymienionego w ust. 1, Użytkownik obligatoryjnie podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości oraz potwierdzenie akceptacji polityki prywatności Serwisu Internetowego.

§ 3 Udostępnianie i powierzenia danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
 2. Do podmiotów przetwarzających należy cyber_Folks S.A w celu korzystania z usług hostingu Serwisu Internetowego.
 3. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4 Prawa użytkownika

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
 4. d) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 1. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 4. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
  liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 Polityki Prywatności.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Mechanizm Cookies

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu są w celu:
 3. a) dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 4. b) utrzymania sesji Użytkownika,
 5. c) statycznym, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.
 6. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego www.edlesz.com mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
 7. a) adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. b) uprawnienia do sekcji: lokalizacja, kontakty oraz telefon.
 9. c) wykorzystuje analityczny rodzaj plików cookies. W przypadku tego rodzaju plików cookie Strona Internetowa wykorzystuje rozwiązania i narzędzia Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a

znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności 

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną: biuro@edlesz.com
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności i Cookies, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu Internetowego.